Skip to main content

Hållbarhet

Fiskja Fastigheter strävar efter en hållbar utveckling av bolaget, verksamheten och fastighetsbeståndet utifrån en minskad klimatpåverkan, trivsam och attraktiv närmiljö för hyresgästerna och en ökad lönsamhet genom effektiv förvaltning och teknisk utrustning för driften av våra fastigheterna.
Ekologisk hållbarhet
  • Ständigt verka för minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av CO2
  • Kontinuerlig uppföljning, redovisning och jämförelser utifrån nyckeltal gällande förvaltningen av fastigheterna
  • Energieffektiva lösningar för såväl organisationen som förvaltningen av fastigheterna
Social Hållbarhet
  • Vi följer kontinuerligt upp våra hyresgästers nöjdhet över miljöerna kring den förhyrda ytan och fastigheten. Vi verkar därför för trivsamma och trygga miljöer som är anpassade utifrån våra kunders önskemål. Detta sker utifrån målet att skapa långsiktiga relationer och hyresförhållanden som ska ge en hållbarhet i utvecklingen och planeringen för våra fastigheter.
  • Vi vill genom vår vision och delaktighet i samhällsutvecklingen vara ”möjliggörare”” för befintliga och nya företagare i våra geografiska affärsområden, för att företag skall blomstra och därigenom skapa ökad inflyttning till kommunerna och ökad sysselsättning.
  • Verkar för kluster av företag som kan ge nya samarbeten.
Ekonomisk hållbarhet
  • Planering som baseras på en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i kassaflödet
  • Kostnadseffektiva lösningar för vår organisation och förvaltningen av fastigheterna.
  • Moderna affärsmodeller i samverkan med våra hyregäster, som bygger incitament för energieffektivisering
”Hållbarhet är väldigt viktigt ur ett framtida perspektiv men också avgörande för att driva en framgångsrik utveckling och lönsamhet inom bolaget, speciellt inom fastighetsbranschen. Fiskja Fastigheter arbetar utifrån arbetsprocessen ”ständiga förbättringar”
Lars-Erik Sjöberg, Styrelseordförande Fiskja Fastigheter